Shromáždění delegátů Hospodářské komory hlavního města Prahy 2019

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovolujeme si Vám oznámit, že představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, na základě §23 článku 1. Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky, svolává Shromáždění delegátů Hospodářské komory hlavního města Prahy (dále jen „HKP“), které se uskuteční dne

16. října 2019 od 9:30 hodin

v zasedací místnosti Hospodářské komory hl. m. Prahy, nám. F. Kafky 17/7, Praha 1

Představenstvo HKP zároveň upozorňuje, že v případě nemožnosti svolaného Shromáždění delegátů se usnášet, svolává se náhradní Shromáždění delegátů s nezměněným programem jednání na den

17. října 2019 od 9:30 hodin

v sále Hotelu President, nám. Curieových 1/100, Praha 1

O skutečnosti, že se Shromáždění delegátů nesešlo v řádném termínu z důvodu, že nebylo usnášeníschopné a o konání náhradního Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy budou členové informováni elektronickou formou, jednak na registrované e-mailové schránky vedené v Seznamu členů HKP a také bude informace uveřejněna na webu www.hkp.cz

Představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy předkládá následující návrh programu jednání:

  • Zahájení Shromáždění delegátů
  • Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise
  • Schválení programu Shromáždění delegátů
  • Slovo předsedy představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy
  • Zpráva o hospodaření Hospodářské komory hl. m. Prahy
  • Zpráva dozorčí rady Hospodářské komory hl. m. Prahy
  • Schválení účetní závěrky a zprávy dozorčí rady za uplynulé období roku 2018
  • Schválení návrhu rozpočtu Hospodářské komory hl. m. Prahy na rok 2019
  • Diskuse
  • Závěr, ukončení Shromáždění delegátů

Prezence delegátů bude probíhat v místě konání v době od 09:00 hodin.

Při prezenci se delegát – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti.

Zástupce právnické osoby prokazuje své oprávnění zastupovat delegáta – právnickou osobu aktuálním zápisem ve veřejném rejstříku (výpis není nutný, ověření bude probíhat on-line), kde musí být zástupce uveden jako statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu delegáta. Zástupce právnické osoby prokazuje svoji totožnost průkazem totožnosti.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že delegát musí hlasovat osobně, tj. není oprávněn nechat se zastoupit a vykonávat svá práva na Shromáždění delegátů HKP v tomto zastoupení. Delegát není oprávněn nechat se na Shromáždění delegátů HKP zastoupit ani jiným členem/delegátem.

Další informace níže v Pozvánce.